OUR SERVICES

SPECIAL PROJECT & INDUSTRY STUDIES

AWR Lloyd provides special project and industry studies to support client transactions and strategic decision making.

For projects, AWR Lloyd can provide pre-feasibility and feasibility work in relation to financial modeling, economic feasibility analysis and market research. We can also provide in-depth industry analysis focused on corporate control structure, regulatory frameworks, cost economics and long term price dynamics for particular energy, metallurgical or mineral industries.

These studies help our clients plan entry and growth strategies in new markets. The studies can also be linked to valuation models for scenario and risk analysis of projects and investment transactions. Alternatively our studies can help governments and major consumers plan long term energy and raw materials procurement strategies.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Nghiên cứu ngành và các dự án đặc biệt

AWR Lloyd cung cấp các nghiên cứu ngành và các dự án đặc biệt nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra các quyết định chiến lược và trong việc tiến hành các giao dịch.

Đối với các dự án, AWR Lloyd có thể thực hiện các nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi bao gồm việc xây dựng mô hình tài chính, phân tích tính khả thi về mặt kinh tế và nghiên cứu thị trường. Chúng tôi cũng cung cấp các nghiên cứu chuyên sâu về ngành tập trung vào vấn đề cơ cấu điều hành doanh nghiệp, khung pháp lý, chi phí kinh tế và các dự đoán giá dài hạn trong các ngành đặc thù như năng lượng, khai khoáng và luyện kim.

Các nghiên cứu này giúp khách hàng của chúng tôi lập kế hoạch chiến lược để thâm nhập và phát triển ở các thị trường mới. Các nghiên cứu này cũng có thể được sử dụng kết hợp với các mô hình tài chính để hỗ trợ thêm cho việc phân tích kịch bản và rủi ro của dự án và giao dịch đầu tư. Ngoài ra các nghiên cứu của chúng tôi cũng có thể giúp Chính phủ và các khách hàng lớn lập kế hoạch và chiến lược dài hạn trong việc mua năng lượng và các loại nguyên vật liệu khác.

我们的服务

特别项目和行业研究

AWR Lloyd提供特殊项目和行业研究来支持客户交易和战略决策的制定。

在项目咨询过程中,AWR Lloyd能够提供配合预可研和可研阶段需要的财务模型、经济可行性分析和市场调研。我们也可以提供深入的行业分析,重点集中在能源行业、冶金或矿产业的企业控制结构、监管框架、成本经济学和长期价格动态。

这些研究协助我们的客户计划进入新市场并制定增长策略。研究结合估价模型和投资项目各种情景下的风险分析。我们的研究可以帮助政府和主要客户规划长期的能源和原材料采购战略。

/