Independent Advisory Service

Our service approach is independent, discrete, customized, flexible and hands-on. In short it’s a ‘boutique’ service approach. Our clients often see us as in-house advisors and even as long term strategic ‘intellectual’ partners.

AWR Lloyd’s service is also differentiated by the way it encapsulates a unique fusion of the three conventional mainstream advisory businesses: investment banking, strategy consulting and industry research. Unlike most of our competitors, this means we are able to work with our clients from the formulation of a new strategy or the feasibility assessment of a new project – all the way through to the raising of capital or completion of an acquisition. This approach saves a very substantial amount of time and money for our clients – and increases the effectiveness of transaction execution.

The ultimate goal in nearly all the work we do is to help our clients maximize shareholder value in a way that is sustainable and reflected in their share price performance. To achieve this, we leverage in-depth industry analysis, best practice corporate finance skills and good local networks. But there’s also a fourth and critical ingredient: creative thinking. We are not afraid to suggest and explore new ideas and approaches which may at first seem unsettling – but which can sometimes be transformed into optimal solutions and value-maximizing strategies.

Choice of three main service areas:

1. Corporate finance strategy

2. Corporate finance transactions

3. Special project and industry studies

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỘC LẬP

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi là Độc lập, Chuyên biệt, Linh hoạt và có tính Thực tiễn cao. Nói ngắn gọn, đó là cách tiếp cận kiểu ‘Tư vấn nhỏ nhưng sáng tạo’. Khách hàng thường xem chúng tôi là các chuyên gia tư vấn Nội bộ và thậm chí như là đối tác Trí tuệ chiến lược và lâu dài.

Sự khác biệt trong các dịch vụ của AWR Lloyd là các dịch vụ được thực hiện trên cơ sở phối hợp nhuần nhuyễn ba lĩnh vực tư vấn truyền thống bao gồm: nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, tư vấn chiến lược và nghiên cứu ngành. Nói cách khác, không giống như hầu hết các đối thủ cạnh tranh, chúng tôi có thể làm việc với khách hàng ngay từ giai đoạn xây dựng chiến lược mới hay đánh giá tính khả thi của một dự án – cho đến giai đoạn huy động vốn hay hoàn thành một thương vụ mua bán. Cách tiếp cận này cho phép khách hàng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc- đồng thời còn giúp tăng tính hiệu quả trong quá trình thực hiện giao dịch.

Mục tiêu cốt lõi của hầu hết các công việc mà chúng tôi làm là giúp khách hàng tối đa hóa giá trị cổ đông một cách bền vững và điều này được thể hiện rõ thông qua các thành tích về giá cổ phiếu của họ. Để đạt được điều đó, chúng tôi ứng dụng các phân tích chuyên sâu về ngành, các kỹ năng tài chính doanh nghiệp thông dụng nhất và mạng lưới các mối quan hệ tại Châu Á. Chúng tôi đề cao tư duy sáng tạo và không ngại tìm kiếm, đưa ra các ý tưởng mới và các cách tiếp cận mà ban đầu có vẻ còn đáng e ngại - nhưng sau đó có thể phát triển thành những giải pháp tối ưu và các chiến lược có thể làm tối đa hóa lợi ích cho doanh nghiệp.

Ba mảng dịch vụ chính mà chúng tôi cung cấp:

1. Chiến lược tài chính doanh nghiệp

2. Nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp

3. Nghiên cứu ngành và các dự án đặc biệt

独立顾问咨询服务

我们的服务方法是独立的、分立的、个性化的、灵活的和具有实际操作性的。总之,是一种“小规模精品”服务方法。我们的客户经常视我们为内部的顾问,甚至作为长期战略“智能”合作伙伴。

AWR Lloyd的服务也是有特点的,它归结成一个独特的三大传统主流咨询业务:投资银行业务、战略管理咨询以及行业研究。不同于我们的大多数竞争者,我们能够从我们的客户角度出发为客户制定一项新的业务战略,评估一个新项目的可行性,协助募集项目资金,完成项目的收购。这样做能为我们的客户节省了大量的时间和金钱,并增加交易执行的有效性。
 
我们做的所有工作的终极目标是帮助我们的客户持续体现其股票价格,最大化体现股东利益。我们利用深入的行业分析、良好业绩和协助企业融资的能力和良好的本地网络来达到这个目标。除此之外我们为客户推举一项关键思想方法:创造性思维。我们不怕说出自己的建议和探索新的理念和方法,乍看之下令人不安—— 但它们会被转化为最佳解决方案和价值最大化的策略。
我们的服务方法是独立的、分立的、个性化的、灵活的和具有实际操作性的。总之,是一种“小规模精品”服务方法。我们的客户经常视我们为内部的顾问,甚至作为长期战略“智能”合作伙伴。

 三大主要服务领域的选择:

1. 企业融资策略

2. 企业融资交易咨询

3. 特别项目和行业研究

/