INDUSTRY EXPERIENCE

SPECIALIST INDUSTRY EXPERIENCE

AWR Lloyd brings its clients in-depth research and analysis on the economic, corporate and commercial structure and dynamics of the natural resource extraction and processing industries of the Asia-Pacific region. Our principals each have two and in some cases three decades of experience working with the energy, mining and metals industries.

We bring insights to our clients relating to investment and acquisition opportunities, competitor strategies, long term industry costs curve and commodity demand scenarios, M&A and listed company valuation multiples and capital markets trends.

AWR Lloyd has proprietary databases for the Asia-Pacific coal, downstream oil, gas and power industries.

行业经验

专家的行业经验

AWR Lloyd能够为客户提供的是深入的研究和分析,涉及经济性的、企业和商业的结构,以及亚太和北美地区自然资源上游和中下游行业的动态。我们的负责人每一位都在能源、矿产和金属行业拥有二十年至三十年的工作经验。

我们能为客户举荐有关投资和收购机会、竞争对手战略、长期生产成本曲线策略和商品需求应对策略、上市公司并购和动态估值,以及资本市场发展趋势的深刻见解。

AWR Lloyd拥有专有的数据库资料,涵盖亚太区煤炭、石油下游行业、油汽和电力以及天然气行业。

KINH NGHIỆM

Chuyên môn trong ngành

AWR Lloyd mang tới cho khách hàng các nghiên cứu và phân tích chuyên sâu về cơ cấu, động lực kinh tế, mô hình doanh nghiệp và hoạt động thương mại trong ngành khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên của khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Các giám đốc của chúng tôi đều là những người có từ hai đến ba thập kỷ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng, khai khoáng và kim loại.

Chúng tôi mang tới cho khách hàng những hiểu biết sâu sắc về các cơ hội đầu tư, về các chiến lược cạnh tranh, đồ thị chi phí ngành dài hạn, các kịch bản cung cầu hàng hóa, Mua bán & sáp nhập, tổ hợp chỉ số định giá công ty niêm yết, và các xu hướng của thị trường vốn.

AWR Lloyd nắm trong tay các cơ sở dữ liệu về ngành than, hạ nguồn dầu khí và ngành điện ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

/