Introduction and map

AWR Lloyd’s core expertise and experience is focused on the Asia-Pacific region. The firm has been active in Asia and Australia for over a decade now and the firm’s principals each have around two decades or more of experience working with the resource industries in the region. We advise many Asian and Australian companies on their strategies and transactions within the Asia-Pacific region – as well as American and European companies who need advice and help with acquisitions or investments in the region. We also advise the other way round when Asian companies are seeking to invest outside the region – for example in the North American wind sector or the African mining industry.

In 2010 we opened our first office outside of the Asia-Pacific region in Austin, Texas.  Our North American activities are an extension of our core Asia-Pacific activities; the decision to establish a North American presence was based on the desire of many of our Asia-Pacific clients to enter the North American energy markets.  Our North American team works closely with their Asia-Pacific based colleagues to provide a unique combination of Asia side client knowledge and relationship with North America side market expertise and knowledge.

本地网络和经验

AWR Lloyd的核心专业知识和经验便是集中在亚太地区。本公司现已经在亚洲和澳洲活跃了数十年,公司股东每一位都拥有在此区域约二十年或更长的能源行业工作经验。我们为许多亚洲和澳洲公司在亚太区的公司战略和交易作出建议,为美洲和欧洲的那些需要建议并协助其在该区域进行收购或投资的公司服务。同时我们为有意在境外寻找投资的亚洲公司提供咨询,  例如推介北美的油气勘探和开发的投资机会、风能和太阳能的投资机会,以及部分非洲矿产行业的项目。

在2010年,我们在德克萨斯州的奥斯汀市设立了我们亚太区以外的第一间办事处。我们在北美的活动是我们亚太区核心业务的延伸;基于许多我们的亚太客户急迫想要进入北美能源市场而作出决定建立一个北美办事处。我们北美的团队与亚太区同事合作紧密,后者独一无二地融合了亚洲业务知识、决策过程以及有关北美的市场专业知识。

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG VÀ KINH NGHIỆM Ở CÁC NƯỚC SỞ TẠI 

Chuyên môn và kinh nghiệm cốt lõi của AWR Lloyd tập trung chủ yếu ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Công ty chúng tôi đã có mặt ở khu vực Châu Á và châu Úc- từ hơn một thập kỷ nay và các Giám đốc của Công ty đều có khoảng trên hai thập kỷ kinh nghiệm làm việc trong ngành năng lượng và tài nguyên ở khu vực này. Chúng tôi đã tư vấn cho rất nhiều các công ty Châu Á và Châu Úc về chiến lược và kinh doanh trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương- đồng thời cũng tư vấn cho các công ty của Mỹ và Châu Âu khi họ cần tư vấn và giúp đỡ trong các thương vụ mua bán và đầu tư tại khu vực này. Hoặc ngược lại, chúng tôi cũng tư vấn cho các công ty Châu Á có nhu cầu đầu tư ra những khu vực khác- ví dụ đầu tư vào lĩnh vực điện gió ở Bắc Mỹ hay lĩnh vực khai mỏ ở Châu Phi. 

Năm 2010 lần đầu tiên chúng tôi mở văn phòng nằm ngoài khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, ở Austin, Texas. Như vậy, ngoài khu vực hoạt động chính ở Châu Á- Thái Bình Dương, các hoạt động của chúng tôi từ nay được mở rộng ở khu vực Bắc Mỹ; quyết định thành lập văn phòng ở khu vực Bắc Mỹ của chúng tôi bắt nguồn từ việc có rất nhiều khách hàng tại Châu Á- Thái Bình Dương mong muốn gia nhập vào các thị trường năng lượng Bắc Mỹ. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tại khu vực Bắc Mỹ luôn phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp ở Châu Á- Thái Bình Dương để tạo nên một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những hiểu biết và các mối quan hệ có được ở Châu Á với những hiểu biết và chuyên môn về thị trường Bắc Mỹ. 

North & South America

Europe & Former Soviet Union

Middle East & Africa

Indian Sub-Continent

Australia & NZ

Singapore, Malaysia & Philippines

Indonesia

Thailand & Laos

Vietnam & Cambodia

Korea, Japan & Taiwan

China & Mongolia

/