OUR SERVICES

CORPORATE FINANCE TRANSACTIONS

AWR Lloyd provides a range of transaction support services from capital-raising to M&A and investment decisions.

We are keenly aware of the very real risk of ‘destroying’ shareholder value through M&A and other transactions as opposed to the intention of ‘creating’ value.

For this reason we pay particular attention to the dynamics of valuation in any deal – and to the strategic objectives involved.

Importantly, the firm doesn’t just ‘give advice’, we act as managers, facilitators and negotiators – driving deals forward to successful conclusions.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp

AWR Lloyd cung cấp nhiều dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp- từ tư vấn huy động vốn đến tư vấn Mua bán & sáp nhập (M&A) và đưa ra các quyết định đầu tư.

Chúng tôi cũng nhận thức rõ về những rủi ro có thể xảy ra khi doanh nghiệp thực hiện các thương vụ Mua bán & sáp nhập hay các thương vụ/giao dịch khác. Khi đó, giá trị cổ đông không những không được tạo ra như kế hoạch ban đầu, mà còn có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.

Do đó trong mọi thương vụ, chúng tôi đều đặc biệt chú ý đến các yếu tố tác động đến hoạt động định giá cũng như các mục tiêu chiến lược mà doanh nghiệp đã đề ra.

Quan trọng hơn cả, chúng tôi không chỉ ‘đưa ra những lời khuyên’ mà còn hành động với tư cách nhà quản lý, cố vấn và người đàm phán trực tiếp- những người thực sự đưa các thương vụ đến thành công.

我们的服务

 企交易咨

AWR Lloyd提供各种咨询服务,包括资金募集,资产及公司并购和投资决策。

我们能够敏锐地意识到在企业并购和其它交易中那些“破坏”股东价值的风险因素和能够为股东“创造”价值的因素。

正因为此,我们特别注意交易中的动态估值以及相关交易战略目标的联系。

重要的是,本公司不仅仅是“给人忠告”,我们还充当管理者、协调人和谈判代表 ,将交易引入圆满成功是我们的目标。

/