OUR SERVICES

CORPORATE FINANCE STRATEGY

AWR Lloyd provides a range of specialized corporate finance strategy services.

All services revolve around the core and classic corporate finance objectives of maximizing shareholder value growth, having timely access to sufficient quantities of low cost capital – and ensuring that value growth is reflected in share price performance (if the client is listed on a stock market or planning an IPO).

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chiến lược tài chính doanh nghiệp

AWR Lloyd cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn chiến lược tài chính doanh nghiệp chuyên ngành. Tất cả các dịch vu của chúng tôi đều nhằm hướng tới các mục tiêu tài chính doanh nghiệp cốt lõi và truyền thống- đó là tối đa hóa mức tăng trưởng giá trị cổ đông, cho phép doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn dồi dào với mức chi phí thấp và đúng thời điểm - và đảm bảo rằng khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp sẽ được phản ảnh trung thực vào giá cổ phiếu (nếu khách hàng đã niêm yết trên sàn chứng khoán hay đang có kế hoạch Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng-IPO).

我们的服务

策略

AWR Lloyd 提供多种专业的企业融资策略咨询服务。所有服务都围绕着企业的核心目标,即 提高企业财务指标和增长股东价值。及时获取足够数量的低成本资产,确保价值能够反映在 股价增长的潜力上(如果客户上市或计划初次公开发行)

/